.
Zo zoogeografického hľadiska toto územie patrí do vnútorného obvodu Západných Karpát na hranici živočíšneho regiónu listnatých lesov a stepí. Vyznačuje sa najmä bohatým zastúpením teplo- a suchomilných druhov hmyzu (Insecta) vytvárajúceho zriedkavé a ojedinelé živočíšne spoločenstvá. Viaceré evidované druhy tu dosahujú severnú hranicu rozšírenia. Novými druhmi pre Slovensko sú napr. rúrovčeky (Coeophora dianthi, C. adspersella, C. virgatella), obaľovač (Pandemis dumetanz, Trachismia rigana), k zriedkavým druhom hmyzu patrí pamodlivka dlhokrká (Mantispa styriaca) a vzácne motýle, ako mora (Zanclegnatha tarsicristalis), priadzovček ( Yponemeuta vigintipunctatus), zelenáčik (Procris gerryon) a iné. Ďalej tu žijú viaceré významné chránené druhy živočíchov. Z hmyzu sú to sága stepná (Saga pedo), modlivka zelená (Mantis religiosa), vidlochvost feniklový (Papilio machaon), v. ovocný (Iphiclides podalirius), ascafalus škvrnitokrídly (Ascaphalus macaronius), roháč obyčajný (Lucanus cervus), jasoň chochlačkový (Parnassius mnemosine) a iné; z obojživelníkov ropucha obyčajná (Bufo bufo), r. zelená (B. viridis); z 9 druhov plazov, ktoré sa v záujmovom území vyskytujú, je to jašterica zelená (Lacerta viridis), j. múrová (L. muralis), užovka stromová (Elaphe longissima), užovka hladká (Coronella austriaca), zo vzácnych druhov vtákov, ktoré do záujmového územia zalietajú z okolitých hniezdisk za potravou, napr. skaliar pestrý (Monticola saxatilis), z dravcov sokol rároh (Falco cherrug) a iné.

Živočíšstvo je neoddeliteľnou súčasťou lesného spoločenstva. Veľmi bohato, až niekoľkými tisícmi druhov je zastúpený kmeň článkonožcov. Z radu Opilionidea (kosce) sa pod kameňmi a úlomkami dreva vyskytuje pontomediteránny druh Zacheus crisa, pod kôrou stromov a medzi vegetáciou žije plošík malý( Trogulus tricardinus).
V lesoch je hojne zastúpená čeľaď noč
ných motýľov Noctuidae. Rozšírený je napríklad Amathes c-nigrum.
Z obojživelníkov sa v okolí prameňov a potôčikov vyskytuje salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), ropuch
a obyčajná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis).
Z plazov žije v lese užovka stromová (Elaphe longissima), užovka obyčajná (Natrix natrix), užovka fŕkaná (Natrix teselata).
Z dravých vtákov hniezdi v lese v korunách stromov myšiak hôrny (Buteo buteo). Bohaté je zastúpenie spevavcov (Passeriformes).
Hojný je výskyt srnca hôrneho (Capreolus capreolus), v menej rušných častiach lesa sa vyskytuje jeleň obyčajný (Cervus elaphus), po celom území je rozšírená sviňa divá (Sus scrofa). Z dravcov je hojná líška obyčajná (Vulpes vulpes) a ďalšie druhy.Prebraté z: /www.sazp.sk/
(http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkomk3/obsah.html)

Pôvodný zdroj:
Sprievodca náučnym chodníkom NPR Devinska kobyla,
ÚŠOP Liptovský Mikuláš 1989